Zgłoszenie reklamacji

Formularz reklamacji

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie niniejszego formularza.


Formularz reklamacji
Firma
Podaj nazwę firmy.
Imię i Nazwisko zgłaszającego
Podaj imię i nazwisko
E-mail
Podaj e-mail.
Nieprawidłowy format.
Potwierdź e-mail
Podaj ponownie adres e-mail.
Błąd w podanym adresie e-mail.
Telefon
Podaj numer służbowego telefonu.

Nieprawidłowy format numeru
Prawidlowy format: 123456789
Nazwa produktu
Podaj nazwę reklamowanego produktu.
Zakres reklamacji
Opiekun handlowy w Reprograf
Podaj imię i nazwisko
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Reprograf S.A. z siedzibą w Warszawie (01‑141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303652, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: ochrona.danych@reprograf.com.pl. Państwa dane osobowe przekazane w formularzu reklamacyjnym będą przetwarzane w celu i okresie rozpatrywania reklamacji, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych, w okresach przewidzianych zgodnie z procedurami obowiązującymi u administratora danych, jak również w celu i okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Dane te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, ani przekazywane podmiotom zewnętrznym, do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Nie będą w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały również profilowaniu. Odstępstwem od powyższej zasady będzie przypadek, kiedy wraz z formularzem reklamacyjnym wyrażą Państwo chęć otrzymywania od Spółki materiałów marketingowo-informacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu dystrybucji tego typu materiałów jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, choć konieczne dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane będą przetwarzane przez Reprograf S.A. do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie jedynie w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez czas przewidziany przepisami prawa. Mają Państwo prawo do odwołania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Reprograf S.A. w dowolnym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed jej odwołaniem. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane spółce Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, która w imieniu Reprograf S.A. dostarczać będzie zamówione materiały.

Cofnij Drukuj